Florida Scorpions

SR# Player’S Name
1 AMITOZE SINGH
2 SHIVIL KAUSHIK
3 UTKARSH
4 SHUBHAM
5 SHARAN
6 KAMRAN(SR)
7 MURTUZA
8 KAUSHAL
9 RAKESH
10 DIWAN
11 M.VAHORA
12 RAHIL
13 M. JUBER
14 PAVAN
15 KAMRAN(JR)
16 PARTH
17 ABHISHEK
18 DUSHYANT